Love for Svanholm Cricketklub - Vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2007

§ 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er 'Svanholm Cricketklub'. Hjemstedet er Brøndby Kommune. Foreningen er stiftet den 4. oktober 1956. Den er tilsluttet Dansk Cricket-Forbund under Danmarks Idræts Forbund og underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formal og grundlag

Foreningens formål er at fremme interessen for cricket. Grundlaget for foreningens virke er den danske idræts- og foreningskultur, herunder ønsket om at fastholde det danske sprog i foreningen.

§ 3 Medlemmer

Foreningen kan have både aktive og passive medlemmer. Optagelse afgøres af bestyrelsen. Afslag kan indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved beslutning på en ordinær generalforsamling.

For at blive optaget som aktivt medlem må den pågældende udfylde en indmeldelsesblanket. Medlemmer under 16 år skal indmeldes ved deres forældre eller værger. CPR-nummer skal oplyses ved indmeldelsen, hvis eksterne regler pålægger foreningen at være bekendt med dette nummer.

Indmeldelsen er bindende indtil foreningens formand eller kasserer har modtaget en skriftlig udmeldelse, der kan finde sted til udgangen af den periode, som foreningen opkræver kontingent for, jfr. § 4.

§ 4 Kontingent

Aktive og passive medlemmer betaler kontingent halv eller helårsvis forud efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Dispensation med hensyn til betaling af kontingent kan undtagelsesvis gives af bestyrelsen, men kun såfremt ganske særlige grunde taler derfor.

Bestyrelsen kan nægte medlemmer, der skylder kontingent, adgang til træning og kampe. Her et medlem, trods skriftlig påmindelse herom, undladt at betale kontingent i fire måneder efter at han skriftlig er krævet herfor, kan vedkommende af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Tilsvarende gælder anden forfalden gæld til foreningen. Nyoptagelse kan kun ske mod betaling af gælden.

§ 5 Eksklusion

Eksklusion indtræder foruden ved det i § 4 nævnte tilfælde, når et medlem gør sig skyldig i en adfærd, derkan krænke foreningens anseelse eller dens interesserer i øvrigt. Eksklusion afgøres af den samledebestyrelse senest tre uger efter at forseelsen er kommet til bestyrelsens kendskab. Afgørelsen kan indbringes for en generalforsamling, hvor den ekskluderede har stemmeret. Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver anledning til eksklusion, kan bestyrelsen idømme den pågældende karantæne i indtil 3 måneder.

§ 6 Foreningens ledelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

§ 7 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling holdes en gang årligt i tiden 15. februar – 15. marts. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har de i § 4 nævnte medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Generalforsamlingen indkaldes ved brev eller mail til de enkelte medlemmer med mindst to ugers varsel. Senest 1 uge for generalforsamlingen skal evt. indkomne forslag være udsendt til medlemmerne.

Er der flere kandidater til en bestyrelsespost vælges kandidaten efter højeste stemmetal. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller dennes formand beslutter det eller hvis mindst ti af de på den sidste ordinære generalforsamling stemmeberettigede medlemmer begærer det skriftligt og begrundet med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel til møde senest fire-ugersdagen efter begæringens fremkomst. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

Hvert medlem har en stemme ved generalforsamlingen forudsat at de ikke er i kontingentrestance. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Stemmeberettigede på en ordinær generalforsamling er de af foreningens aktive medlemmer, der pr. 1. januar er fyldt 18 år, og som har givet møde, og for så vidt de har betalt kontingent året for generalforsamlingen afholdes. Vedkommende må dog tillige have været aktivt medlem i mindst et år.

Stemmeberettigede til en ekstraordinær generalforsamling skal opfylde betingelserne for stemmeret til ordinære generalforsamling.

§ 8 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og endnu tre medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal være 18 år pr. 1. januar det år, generalforsamlingen afholdes.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

På lige år vælges: Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

På ulige år vælges: Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen supplerer sig selv i tilfælde af længerevarende fravær eller udmeldelse, hvis den finder det nødvendigt.

§ 9 Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Brøndby Kommune eller andre tilskudsgivere for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens virke. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årlig, samt når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmerflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder fornødent.

Bestyrelsen vælger repræsentanter til Dansk Cricket-Forbund m.v.

§ 10 Tegning

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Et flertal af bestyrelsen kan give formanden og/eller kassereren bemyndigelse til at tegne foreningen.

§ 11 Regnskabsår og formue

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal i revideret stand fremlægges på den ordinære generalforsamling for godkendelse.

Foreningens formue anbringes efter regler fastsat af bestyrelsen under hensyntagen til fornøden sikkerhed og opnåelig forretning.

§ 12 Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes de pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt.

Til beslutninger om erhvervelse og afhændelse af fast ejendom samt til optagelse af Iån med eller uden sikkerhed i foreningens ejendele, kræves bestyrelsens enstemmige vedtagelse.

§ 13 Lovændringer

Lovændringer kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling og kan kun vedtages, når de på denne 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. Har ikke mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer været til stede på generalforsamlingen, kræves der endvidere til lovændringens vedtagelse, at 2/3 af de på en der på følgende specielt i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling fremmødte, vedtager forslaget.

Forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar det år generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 14 Ophør

Beslutning om foreningens ophør kan kun ske på samme måde som lovændringer og skal ske på de i den anledning specielt indkaldte generalforsamlinger, der skal holdes med mindst en måneds mellemrum. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder foreningens formue og ejendele Dansk Cricket-Forbund.