Love for Svanholms Venner - Vedtaget på generalforsamling den 14. marts 2007.

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Svanholms Venner. Foreningen har hjemsted i Brøndby Kommune.

§ 2 Foreningens formal

Foreningens formål er at virke som støtteforening for Svanholm Cricketklub. Støttens art og omfang bestemmes af foreningens bestyrelse efter ansøgning fra Svanholm Cricketklubs bestyrelse. Foreningen kan i den forbindelse varetage forskellige aktiviteter efter aftale med og på vegne af Svanholm Cricketklub.

§ 3 Medlemmer

Medlemmer af Svanholms Venner er alle aktive eller passive medlemmer af Svanholm Cricketklub, der har været kontingentbetalende medlemmer af Svanholm Cricketklub i mindst 10 år efter det fyldte 18. år og som ikke er i kontingentrestance til Svanholm Cricketklub. Disse udgør foreningens medlemmer, såfremt de har betalt det fastsatte kontingent til Svanholms Venner.

§ 4 Kontingent

Kontingentstørrelse fastsættes pa den årlige ordinære generalforsamling.

§ 5 Foreningens ledelse.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6 Generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i tiden 15. februar — 15. marts.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen indkaldes ved brev eller mail til de enkelte medlemmer med mindst to ugers varsel. Senest 1 uge for generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ti medlemmer af de på den sidste ordinære generalforsamling stemmeberettigede begærer det skriftligt og begrundet med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de af foreningens medlemmer, som har givet møde, og ikke er i kontingentrestance udover perioden fra 1. januar det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

§ 7 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

På lige år vælges: Formand. og 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges: Næstformand og kasserer.

Hvert år vælges to suppleanter.

§ 8 Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Svanholm Cricketklub for anvendelsen af foreningens midler på en for klubben fornuftig måde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

§ 9 Tegning

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Et flertal af bestyrelsen kan give formanden og/eller kassereren bemyndigelse til at tegne foreningen.

§ 10 Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt.

§ 11 Lovændringer

Lovændringer kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling og kan kun vedtages, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. Har ikke mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer været til stede på generalforsamlingen, kræves der endvidere til lovændringens vedtagelse, at 2/3 af de på en derpå følgende ekstraordinær generalforsamling fremmødte, vedtager forslaget.

Forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde inden den 15. januar det år, generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 12 Ophør

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske pa samme made som vedtægtsændringer.

Ved ophør skal foreningens formue tilfalde Svanholm Cricketklub. Hvis denne ikke eksisterer Dansk Cricket-Forbund.